Makaleler » ORGANİK ÜRETİM » T.C. 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu

 
 
resimKonu
 
Madde 1- Bu Kanunun amacı; tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere  organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin  alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam  Madde 2- Bu Kanun.......
 

Organik Tarım Kanunu
 ORGAN?K TARIM KANUNU
 Kanun Numarası : 5262
 Kabul Tarihi : 1/12/2004
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa:
 BİRİNCİ BÖLÜM
 Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 Amaç
 Madde 1- Bu Kanunun amacı; tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere
 organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin
 alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 Kapsam
 Madde 2- Bu Kanun, organik tarım faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin kontrol ve
 sertifikasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi ve Bakanlığın denetim usul ve esasları ile yetki,
 görev ve sorumluluklara dair hususları kapsar.
 Tanımlar
 Madde 3- Bu Kanunda geçen;
 a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
 b) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak
 organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün
 toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama,
 taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer
 işlemlerini,
 c) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün veya girdinin, üretiminden
 tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
 d) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya
 kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek
 veya tüzel kişileri,
 e) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürün veya girdiyi,
 kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan
 hallerde yaptıracağı analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki
 verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
 f) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya
 sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
 g) Kontrol: Organik tarım faaliyetlerinin bu Kanuna uygun olarak yapılıp
 yapılmadığının belirlenmesi, düzenli kayıtların tutulması, sonuçların rapor edilmesi, gerek
 görülmesi halinde ürünün organik niteliğinin laboratuvar analizleri ile test edilmesini,
 Sayfa 1
 9086
 h) Kontrolör: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu adına veya kontrol kuruluşu adına,
 organik tarım faaliyetlerinin her aşamasının ilgili mevzuata göre uygulanmasını kontrol etmek
 üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek kişiyi,
 ı) Sertifiker: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu adına veya sertifikasyon kuruluşu
 adına, kontrolü tamamlanmış ürünün veya girdinin organik olduğunu onaylamak üzere
 Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek kişiyi,
 j) Denetim: Organik tarım faaliyetlerinin, bu Kanuna uygun olarak yapılıp
 yapılmadığını tespit etmek amacıyla yetkilendirilmiş kuruluşlar, işletmeler ve müteşebbisler
 ile kontrolör ve sertifikerlerin, Bakanlık veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi verilen
 kuruluşlarca yapılan her türlü denetimini,
 k) İşletme: Yetkilendirilmiş kuruluşun kontrolü altında, söz konusu kuruluşlarla
 sözleşme yapılmak suretiyle organik ürün üretilen, işlenen, depolanan ve pazarlanan yerleri,
 l) Müteşebbis: Organik tarım faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
 m) Sertifikasyon: Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin,
 organik ürünün ve girdinin mevzuata uygun olarak belgelendirilmesini,
 n) Sertifika: Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin, organik
 ürünün ve organik girdinin mevzuata uygun olduğunu gösteren belgeyi,o) Çalışma izni: Bu Kanuna göre çalışacak kontrolör, sertifikerler ile yetkilendirilmiş
 kuruluşlara Bakanlık tarafından verilen izni,
 p) Organik ürün: Organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilmiş ham, yarı
 mamul veya mamul haldeki sertifikalı ürünü,
 r) Organik girdi: Organik tarım faaliyetlerinde kullanılan materyali,
 s) Organik ürün etiketi: Organik ürün veya ambalajı üzerinde yer alan, ürünü tanıtan
 veya içindekini belirten herhangi bir kelime, detay, ticarî marka, tescilli marka, paket üzerinde
 yer alan resim, sembol, doküman, ilân, tabela veya tasma gibi her türlü yazılı ve basılı bilgi ve
 materyali,
 t) Organik ürün logosu: Nitelikleri ve kullanımı bu Kanun kapsamında çıkarılacak
 yönetmelikte tanımlanan basılı işareti,
 u) Akreditasyon: Yeterliği onaylanmış kurum ve kuruluşlar tarafından; kontrol ve
 sertifikasyon kuruluşlarının, laboratuvarların ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik
 kriterlere göre değerlendirilmesini, yeterliğinin onaylanmasını ve düzenli aralıklarla
 denetlenmesini,
 v) Organik: Bu Kanunda geçen organik kelimesi ekolojik ve biyolojik kelimeleriyle
 eşdeğer anlamı,
 İfade eder.
 İKİNCİ BÖLÜM
 Komiteler, Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ve Müteşebbis
 Komitelerin oluşumu, yetki, görev ve sorumlulukları
 Madde 4- Bu Kanunun uygulanmasında; organik tarımın geliştirilmesi yönünde
 çalışmalar yapmak ve Bakanlık içi koordinasyon ve değerlendirme hizmetleri ile
 yetkilendirilmiş kuruluşların, işletmelerin, müteşebbislerin, kontrolör ve sertifikerlerin
 faaliyetlerini izlemek üzere Bakanlık bünyesinde Organik Tarım Komitesi kurulur.
 Sayfa 2
 9087
 Organik tarımın ticaretini, tanıtımını, araştırmalarını ve diğer organik tarım faaliyet
 stratejilerini belirlemek ve Bakanlık dışı kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve izleme
 hizmetlerini yapmak üzere Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi kurulur. Bu Komite;
 ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinden olmak üzere en az on kişiden oluşur.
 Bu komitelere bağlı olarak, yeter sayıda alt komite oluşturulabilir.
 Organik Tarım Komitesi ve Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesinin oluşumu
 ve çalışma şekli ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle
 belirlenir.
 Yetkilendirilmiş kuruluşlar
 Madde 5- Bu Kanunun uygulanmasında; organik tarım faaliyetlerinin her türlü
 kontrol ve sertifikalandırma işlemleri, Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş
 kuruluşlarca yapılır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, yeterli ve tecrübeli personel ile teknik alt
 yapıya sahip olmak zorundadır.
 Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu tarafından
 sertifikalandırılmamış ürünler, organik ürün veya organik girdi adı altında satılamaz.
 Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu organik olmayan
 tarımsal ürün ve girdilere, organik ürün veya organik girdi sertifikası veremez.
 Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile kontrolör ve sertifikerler, Bakanlıktan çalışma izni
 almak zorundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşların çalışma izni bittiğinde, Bakanlıktan süre
 uzatımı almadan tekrar faaliyette bulunamazlar.
 Bakanlık tarafından verilen çalışma izni devredilemez.
 Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol ve sertifikasyon olmak üzere iki ayrı
 birimden oluşur. Kontrol biriminde görev yapanlar sertifikasyon biriminde, sertifikasyon
 biriminde görev yapanlar da kontrol biriminde görev yapamazlar.
 Yetkilendirilmiş kuruluşlar, bu Kanuna uygun olarak çıkarılacak yönetmelikte
 belirlenen dönemlerde Bakanlığa rapor vermek, bilgi ve belgelerini Bakanlık yetkililerine
 göstermek zorundadırlar.
 Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile kontrolör ve sertifikerlerin; çalışma izni, izin süresi,
 süre uzatımı, izinlerinin iptali, görev ve yetkileri, yetki kullanımı, kontrol ve sertifikasyon
 sistemi ile kontrolör ve sertifiker çalıştırmaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından
 çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
 Müteşebbis
 Madde 6- Müteşebbisler, yetkilendirilmiş kuruluş kontrolünde çalışmak zorunda olup,
 bu Kanun kapsamında Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı
 faaliyette bulunamazlar.
 Müteşebbisler, kontrol veya denetim amacı ile Bakanlık yetkilileri ile Bakanlık
 tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların yetkililerine; işletmeye giriş izni vermek ve muhasebe
 kayıtları ile diğer ilgili dokümanlarını göstermek zorundadırlar. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, elde ettikleri bu bilgi ve belgeleri, Bakanlık dışında üçüncü şahıslara veremezler.
 Sayfa 3
 9088
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 Uygulama Esasları
 Organik tarım faaliyetleri
 Madde 7- Organik tarım faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından
 çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
 Orman sayılan yerlerde ürün toplanması ile ilgili usul ve esaslar, Çevre ve Orman
 Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
 Hammaddesi tarımsal kaynaklı olan organik ürünlerden elde edilen nihai ürünlerin,
 imalat veya sanayi ürünü olması halinde, bu nihai ürünlerin üretilmesi ve tüketiciye
 ulaşıncaya kadar olan aşamalar ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığın olumlu görüşü alınarak,
 ilgili bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
 Organik ürünlerin satışı ve pazarlaması, 24.6.1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve
 Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde
 Kararname hükümlerine tâbi değildir.
 Organik ürünlerin ve girdilerin reklam ve tanıtımı
 Madde 8- Organik ürün ve girdilerin etiket ve logoları yalnızca organik ürünler ve
 girdiler için kullanılır. Organik ürünlerin ve girdilerin etiketi ve logosu, reklam ve tanıtımı;
 sahte, yanıltıcı veya ürünün yapısına, özelliklerine, içeriğine, kalitesine, orijinine ve üretim
 tekniklerine göre hatalı bir izlenim yaratacak, ürünün sahip olmadığı etki ve özelliklere atıfta
 bulunacak biçimde olamaz ve tüketiciyi yanıltacak yazı, resim, şekil ve benzerlerini içeremez.
 Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve
 televizyonların, üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla organik tarımla ilgili ayda
 en az otuz dakika eğitici yayın yapmaları konusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gerekli
 tedbirleri alır.
 Organik ürünlerin ve girdilerin ihracatı
 Madde 9- İhracat sertifikası olmayan organik ürün veya girdiler, organik ürün veya organik girdi adı altında ihraç edilemez.
 İhraç edilen fakat alıcısı tarafından iade edilen ürün ve girdiler, mahrecine iade olarak
 kabul edilir. Söz konusu ürünler ve girdiler, ithalatta yapılan kontrol ve belgelerden muaf
 olup, gümrük idareleri tarafından sadece ayniyat tespiti yapılarak, ilgili mevzuat çerçevesinde
 yurda girişlerine izin verilir.
 Organik ürünlerin ve girdilerin ithalatı
 Madde 10- İhracat sertifikası olmayan organik ürün veya girdiler, organik ürün veya
 organik girdi adı altında ithal edilemez. Gümrükler dahil yapılan kontrollerde, organik
 olmadığı tespit edilen ürün ve girdilerin, yurt içine organik ürün veya girdi adı altında
 sokulması, dağıtılması ve satışının yapılmasına izin verilmez. Bu ürün ve girdiler, sorumlu
 müteşebbise iade edilir ya da ilgili ulusal mevzuatına uygun olmaları halinde, yurt içinde
 organik olmayan ürün veya girdi olarak değerlendirilmesine izin verilir.
 Denetim
 Madde 11- Bu Kanunun uygulanmasında; yetkilendirilmiş kuruluşlar, işletmeler ve
 müteşebbisler ile kontrolör ve sertifikerlerin her türlü denetimi Bakanlık tarafından yapılır.
 Sayfa 4
 9089
 Bakanlık gerekli gördüğü hallerde denetim yetkisini kısmen veya tamamen,
 akreditasyonu yapılmış; kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör tüzel kişilerine ve
 üniversitelere devredebilir.
 Denetim hizmetlerinde çalışacak personelin yetki ve sorumlulukları ile hizmet içi
 eğitimine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 Ceza Hükümleri, Cezaların Tahsili ve İtiraz
 Ceza hükümleri
 Madde 12- (Deği?ik: 23/1/2008 – 5728/560 md.)
 Bu Kanun hükümlerine uymayanlara uygulanacak cezaî hükümler aşağıda belirtilmiştir:
 a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, onbin Türk Lirası idarî para cezası
 verilir.
 b) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket ettiği tespit edilenlere, ellibin Türk Lirası
 idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, yetki ve izin belgeleri iptal edilir. Başka ad ve unvan altında olsa dahi, bu Kanun kapsamında çalışmalarına izin verilmez.
 c) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere, onbeşbin Türk Lirası idarî para
 cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, idarî para cezası iki katı olarak uygulanır ve kendilerine
 bir daha çalışma izni verilmez.
 d) 5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmibin Türk Lirası idarî para
 cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, çalışma izinleri iptal edilir.
 e) 5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden kuruluşlara, onbeşbin Türk Lirası idarî
 para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde, idarî para cezası iki katı olarak uygulanır ve çalışma
 izinleri iptal edilir.
 f) 5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmibin Türk Lirası idarî para
 cezası verilir.
 g) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, onbin Türk Lirası idarî para cezası
 verilir.
 h) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere, yirmibin Türk Lirası idarî para
 cezası verilir.
 ı) 8 inci maddeye aykırı hareket edenlere, onbeşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
 Aykırılık etiket bilgilerinden kaynaklanıyorsa, etiket bilgileri düzeltilinceye kadar ürüne el
 konulur ve yukarıdaki para cezası uygulanıp ürün piyasadan toplattırılır. Toplatma masrafları
 müteşebbisten tahsil edilir.
 j) 9 uncu maddenin birinci fıkrası ile 10 uncu maddeye aykırı hareket edenlere, otuzbin Türk
 Lirası idarî para cezası verilir.
 k) Bu Kanuna göre denetimleri engelleyen kişi ve kuruluşlara, onbin Türk Lirası idarî
 para cezası verilir.
 Sayfa 5
 9090
 Cezaların tahsili ve itiraz
 Madde 13- (Deği?ik: 23/1/2008 – 5728/561 md.)
 Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları, Bakanlık veya mahallî mülkî amir
 tarafından verilir.
 BEŞİNCİ BÖLÜMGeçici ve Son Hükümler
 Geçici Madde 1- Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetmelikler, Kanunun
 yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulur.
 Bu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
 yürürlükte bulunan yönetmeliklerin, bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
 devam olunur.
 Yürürlük
 Madde 14- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 Yürütme
 Madde 15- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 5262 SAYILI KANUNA EK VE DEĞ???KL?K GET?REN MEVZUATIN
 YÜRÜRLÜĞE G?R?? TAR?H?N? GÖSTER?R L?STE
 Deği?tiren
 Yürürlüğe
 Kanun 5262 sayılı Kanunun deği?en maddeleri giri? tarihi
 5728 12, 13 8/2/2008

Yorumlar

 
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
ShopPHP E-Ticaret | v4